Δάπεδο -Αυλή

Ανακαίνιση σε δάπεδο αυλής (από πλακίδια, πέτρα, πατητή τσιμεντοκονία)

  • Επενδύουμε με κεραμικά πλακίδια (στάδια εφαρμογής)

  • Επενδύουμε με πέτρες Πηλίου, Καρύστου, άλλες (στάδια εφαρμογής)

  • Επενδύουμε με πατητή τσιμεντοκονία (στάδια εφαρμογής)

  • Αναδεικνύουμε και προστατεύουμε τις υπάρχουσες επενδύσεις (φροντίδα μαρμάρινων, πέτρινων ή άλλου τύπου επιφανειών, αδιαβροχοποίηση)

  • Η ανακαίνιση των δαπέδων της αυλής μίας κατοικίας μπορεί να αφορά την περιποίηση ή και την αντικατάσταση παλαιών δαπέδων που υπάρχουν σε αυτήν ή και την τοποθέτηση νέων σε σχέση με αναδιαμόρφωση των χώρων της

Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

Τα δάπεδα της αυλής δέχονται ισχυρά φορτία υγρασίας (ανάλογα και με το υπόστρωμά τους), από τα νερά της βροχής, από ανθρωπογενείς δράσεις, από το υπέδαφος (αναδυόμενη υγρασία) καθώς και από την επαφή τους με ανοιχτούς χώρους φύτευσης της αυλής (αν υπάρχουν). Θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε να υπάρχουν (ή να δημιουργούνται) οι κατάλληλες ρύσεις για την απορροή  των υδάτων -ανεξαρτήτως προέλευσης- καθώς και να διασφαλίζεται ότι οι αγωγοί απορροής είναι πάντα καθαροί από φύλλα ή άλλα ξένα σώματα που εμποδίζουν τη ροή του νερού από αυτούς προς το εξωτερικό της αυλής.