Ειδικά άρθρα

Η ενότητα που ξεκινά από το σημείο αυτό περιλαμβάνει σειρά άρθρων για σημαντικά θέματα που αφορούν το κτίριο ή την οικοδομή.Θεωρήσαμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε σε αυτήν, κάποια θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που μας απασχολούν συχνά ή  λιγότερο συχνά (όπως π.χ. ζημιές από σεισμική δράση στην περιοχή του κτιρίου) καθώς πιστεύουμε ότι θα φανούν χρήσιμα, τόσο για τη διεύρυνση της γνώσης και αντίληψης του αναγνώστη όσο και για πρακτικούς λόγους (αναγνώριση προβλημάτων, πρόληψη, έγκαιρη αντιμετώπιση).Για περισσότερες πληροφορίες ή για σχετικά θέματα που αφορούν το δικό σας σπίτι ή κτίριο, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη της εταιρίας όπου θα έχετε τη δυνατότητα να πάρετε εξειδικευμένες απαντήσεις στα θέματα που σας απασχολούν.