Σεισμοί και τώρα τι;

Η σεισμική δραστηριότητα σε κάποια γεωγραφική περιοχή είναι δυνατόν, ανάλογα με την ένταση, τη συχνότητα αλλά και άλλες τεχνικές παραμέτρους που αφορούν το φαινόμενο αυτό καθεαυτό (π.χ. είδος σεισμού, επίκεντρο, εστιακό βάθος, μέγεθος κ.ά.) να προκαλέσει λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές ζημιές στα κτίρια που βρίσκονται στην περιοχή αυτή. Οι ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε κάποιο κτίριο από σεισμό εξαρτώνται επιπλέον, από τα υλικά και την ποιότητα κατασκευής του, τις φθορές αλλά και τις μετατροπές που πιθανόν αυτό έχει υποστεί κατά τη διάρκεια της ζωής του (που πιθανόν να έχουν επηρεάσει τη γεωμετρία και τη στατικότητά του), το σχεδιασμό του -με βάση τους σχύοντες ή παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς- καθώς και το επίπεδο συντήρησής του.Βεβαίως, οι πιθανές προληπτικές αντισεισμικές δράσεις και ενισχύσεις που έχουν γίνει στο κτίριο με βάση την προηγούμενη εμπειρία από σεισμούς στην περιοχή ή σε παρόμοια κτίρια σε άλλες σεισμογενείς περιοχές, επηρεάζουν θετικά τη συμπεριφορά του σε σεισμογενή δράση.


Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, όταν κάποιο κτίριο δονείται, τότε σε αυτό προκαλούνται σειρά από ζημιές. Το εύρος και το μέγεθος των ζημιών σχετίζεται με το πόσο ισχυρή αλλά και εύκαμπτη είναι η κατασκευή του κτιρίου.Το είδος της ζημιάς συναρτάται με μία σειρά παραμέτρων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το είδος, η διεύθυνση και η διάρκεια του σεισμού, η συχνότητα κίνησης του εδάφους, η ιδιοσυχνότητα του κτιρίου, η γεωλογία της γεωγραφικής περιοχής στην οποία αυτό βρίσκεται, ο σχεδιασμός του κτιρίου, η τεχνολογία κατασκευής του, τα βασικά υλικά κατασκευής του κ.ά. Η ζημιά/ες που προκαλεί ο σεισμός σε κάποια κατασκευή δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός. Προκύπτει καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια του σεισμού  (αρκετά δευτερόλεπτα). Το εύρος της δε, μπορεί να εκτείνεται από πολύ χαμηλό ή αμελητέο έως τη μερική ή και ολική κατάρρευση του κτιρίου.